คณะกรรมการ และที่ปรึกษา

คณะกรรมการและที่ปรึกษาชุดที่ 38 พ.ศ.2563

พล.ร.อ.ธีรกุล กาญจนะ ประธานกรรมการดำเนินการ

พล.ร.อ.ไชยนันท์ นันทวิทย์ รองประธานกรรมการดำเนินการ

พล.ร.ต.สนทยา แสงบางมุด เหรัญญิก

พล.ร.ต.ณรงค์วิทย์ ชลายนนาวิน เลขานุการ


คณะกรรมการเงินกู้

พล.ร.ต.ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์ ประธานกรรมการเงินกู้

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

พล.ร.ท.พีระ  อดุลยาศักดิ์  ประธานกรรมการศึกษาฯ

คณะอนุกรรมการนโยบายและแผน

พล.ร.ต.ชลธิศ  นาวานุเคราะห์ ประธานอนุกรรมการนโยบายฯ

คณะอนุกรรมการปรับโครงสร้างหนี้
และคณะอนุกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน

พล.ร.ท.อภินันท์  เพ็งศรีทอง  ประธานอนุกรรมการปรับโครงสร้างหนี้ฯ