วัตถุประสงค์ของสหกรณ์

วัตถุประสงค์ของ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด

1.ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของบรรดาสมาชิก
2.ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ ทั้งในรูปแบบของค่าหุ้น และเงินฝาก
3.ให้สมาชิกยืมเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
4.ให้สวัสดิการ และการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว
5.ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก