เงินฝาก

การบริการรับฝากเงินออมทรัพย์

การเปิดบัญชี

สามาชิกที่มีความประสงค์จะขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ให้กรอกข้อความในแบบการขอเปิดบัญชี และบัตรตัวอย่างลายมือชื่อ ให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยการฝากครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 500.- บาท

การฝากเงิน

      การฝากเงินด้วยเงินสด

           ให้ผู้ฝากเขียนใบฝากเงินให้ถูกต้องครบถ้วน ส่งพร้อมกับเงินสดที่ต้องการฝาก

      การฝากด้วยเช็คธนาคาร

          ให้ผู้ฝากเขียนใบฝากเงินให้ถูกต้องครบถ้วน ส่งพร้อมกับเช็คที่ต้องการนำฝาก โดยเช็คที่จะนำฝากต้องเป็นดังนี้

  • เช็คเงินสดและไม่ขีดผู้ถือออก
  • เช็คสั่งจ่ายเงินสด บุคคล นิติบุคคล เป็นเช็คขีดคร่อมธรรมดา หรือ "&CO" และไม่ขีดผู้ถือออก
  • เช็คสั่งจ่าย"สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิมจำกัด"

      การฝากด้วยการโอนเงินผ่านสาขาธนาคาร

           ให้ผู้ฝากเขียนใบฝากเงินให้ครบถ้วน ส่งพร้อมกับ สำเนาใบฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในวันเดียวกัน ตามเลขที่บัญชีดังนี้

  • สาขาพรานนก บัญชีเลขที่ 019-2-16251-9
  • สาขาย่อย กองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีเลขที่ 115-2-00202-6

การฝากด้วยการโอนผ่านแอปพลิเคชั่นของ TMB Touch

(บัญชีต้องเป็นแบบ All Free) วีธีทำ ดังนี้

            1.) เลือกเมนูจ่ายบิล

            2.) เลือกบิล

            3.) ค้นหา พิมพ์คำว่า วังเดิม (ภาษาไทย)

            4.) ใส่เลขสมาชิกให้ครบ 6 หลัก

            5.) ใส่รหัส 2001 (คือรหัสการฝากเงิน) ตามด้วยเลขบัญชีเงินฝาก สอ.วด.5 ตัวท้ายของสมาชิก (รวมเป็น 9 หลัก)

                  ตัวอย่างเช่น บัญชี ร.อ.นาวี  อาจหาญ เลขบัญชี สอ.วด. 001-10-01234 การใส่รหัสตามข้อ 5 คือ 200101234

            6.) ใส่จำนวนเงิน

            7.) กดยืนยัน

การถอนเงิน

     เจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สามารถถอนเงินในบัญชีของตนเองเท่าใดก็ได้ ตามจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชี แต่ต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 500.- บาท โดยสามารถถอนเงินด้วยตนเอง
หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาถอนแทนก็ได้

อัตราดอกเบี้ย

      อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ โดยจะคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน และโอนเข้าบัญชีผู้ฝากปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ซึ่งสามาชิกจะได้รับการยกเว้นภาษีเงิน
ได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก

การรับรองยอดเงินฝาก

     ให้แจ้งความจำนงได้กับสหกรณ์ฯ โดยสามารถของได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

การปิดบัญชี

     ดำเนินการได้ที่สหกรณ์ฯ และจะขอเปิดบัญชีเงินฝากครั้งต่อไปได้หลังจากการขอปิดบัญชีในครั้งนี้ เป็นเวลา 1 ปี