เงินกู้

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

              เป็นสมาชิกมาแล้วอย่างน้อย 2 เดือนขึ้นไป สามารถกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้ไม่เกิน 200,000 บาท  ผ่อนชำระสูงสุดได้ไม่เกิน 12 งวด สำหรับสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้สามัญอยู่ จะต้องส่งเงินกู้สามัญ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 งวด จึงจะมีสิทธิ์กู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินได้ สมาชิกสามารถเลือกหลักประกันได้ดังนี้
1. ใช้บุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน (บุคคลค้ำประกันให้มียอดของเงินได้รายเดือนจำนวนตามงวดที่ตัดเงินกู้ฉุกเฉินในแต่ละเดือน)
2. ใช้หุ้นค้ำประกัน (กรณีที่ไม่มีเงินกู้สามัญและเงินกู้อื่น ๆ กับสหกรณ์ฯ)
3. เงินรายได้รายเดือนคงเหลือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30

2. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินประเภทเพื่อการศึกษาของบุตร

          วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกนำเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา และจัดหาอุปกรณ์การศึกษาของบุตรระหว่างปีการศึกษา สมาชิก สามารถกู้เพื่อการศึกษาของบุตรได้เพียง 1 ระดับการศึกษาเท่านั้น และจะกู้ได้เพียงครั้งเดียวในรอบปีการศึกษา มีสมาชิกอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ค้ำประกัน ผ่อนชำระสูงสุดได้ไม่เกิน 12 งวด (1ปี) โดย สอ.วด.จะพิจารณาวงเงินให้กู้โดยคำนึงถึงเงินรายได้รายเดือนคงเหลือไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 30 สำหรับวงเงินที่ให้กู้แยกเป็นระดับการศึกษาดังนี้

  • ระดับอนุบาล - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้กู้ได้ไม่เกิน 50,000.- บาท
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กู้ได้ไม่เกิน 80,000.- บาท
  • ระดับอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า ให้กู้ได้ไม่เกิน 100,000.- บาท
  • ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกิน 150,000.- บาท

       สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้สามัญเดิมอยู่ สามารถกู้เงินประเภทนี้เพิ่มเติมได้อีก

3. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินประเภทเพื่อการศึกษาของสมาชิก

                    วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ให้สูงขึ้นตามความ ต้องการของมวลสมาชิก อีกทั้งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกในด้านการเงิน ที่ต้องนำไปเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา และจัดหาอุปกรณ์การศึกษาของตนเองระหว่างการศึกษา
เป็น สมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน มีสมาชิกอย่าง 1 คน เป็นผู้ค้ำประกัน ผ่อนชำระสูงสุดได้ไม่เกิน 12 งวด (1ปี) โดย สอ.วด.จะพิจารณาวงเงินให้กู้โดยคำนึงถึงเงินรายได้รายเดือนคงเหลือ
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 สำหรับวงเงินที่ให้กู้แยกเป็นระดับการศึกษา ดังนี้
ระดับอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า ให้กู้ได้ไม่เกิน 100,000.- บาท
ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกิน 150,000.- บาท
* สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้สามัญเดิมอยู่ สามารถกู้เงินประเภทนี้เพิ่มเติมได้อีก

4. เงินกู้สามัญ

สมาชิก สอ.วด.ที่เป็นสมาชิกเกิน 3 เดือน สามารถกู้เงินได้ไม่เกิน 60 เท่าของเงินได้รายเดือนรวมกับค่าหุ้นที่ชำระแล้ว โดยไม่จำกัดวงเงินกู้ ระยะเวลาในการผ่อนชำระไม่เกิน 180 งวด (15 ปี)
โดยหักจากเงินได้รายเดือน สมาชิกสามารถเลือกหลักประกันได้ดังนี้
1. ค่าหุ้น ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นสะสม
2. เงินฝากออมทรัพย์ ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของทุนเรือนหุ้นสะสม
3. บุคคลค้ำประกัน (ตามมติคณะกรรมการเงินกู้ สอ.วด.ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ให้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาสมาชิกที่จะเป็นผู้ค้ำประกันได้ต้องมียอดคงเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน)

* การกู้เงินประเภทนี้ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน จะต้องเป็นสมาชิกมาแล้วอย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป