ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มทั่วไป

1. ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
2. หนังสือขอเปลี่ยนแปลงหรืองดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
3. ใบลาออกจากการเป็นสมาชิก
4. แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์กรณีบุคคลในครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิต
5. ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
6. พินัยกรรมแบบธรรมดา และหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์
7. แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต
8. แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกเจ็บป่วยนอนรักษาตัวใน ร.พ.
9. แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์กรณีประสบภัยพิบัติต่างๆ.

แบบฟอร์มการกู้เงิน

1. คำขอกู้สามัญโครงการพิเศษ พ.ศ.2561
2. คำขอกู้สามัญและหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ กรณีใช้เงินฝากค้ำประกัน
3. คำขอกู้สามัญและหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ กรณีใช้หุ้นค้ำประกัน
4. คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
5. คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินประเภทเพื่อการศึกษาบุตร
6. คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินประเภทเพื่อการศึกษาสมาชิก
7. คำขอและหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน
8. คำขอและหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพิ่มยอด WSC PLUS

แบบฟอร์มการฝากเงิน

1. แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคารทหารไทย (Counter Payment)

หมายเหตุ กรณีสมาชิกโอนเงินจากต่างจังหวัด สามารถโอนเงินได้แบบฟอร์มไม่เกิน 100,000 บาท
มิฉะนั้น จะเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มจากใบละ 20 บาท ในส่วนที่เกินจะต้องมาคิดค่าธรรมเนียมการโอนเพิ่มจากสมาชิก