หน้าแรก

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ

สำหรับสมาชิกที่ยังไม่ได้กู้เงินหรือกู้เงินแล้ว โดยใช้หุ้นหรือเงินฝากออกทรัพย์ค้ำประกัน สามารถ Refinance ได้
ติดต่อสอบถาม โทร 53057 หรือ 08-9047-8511
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งสมาชิกทราบ

19 พฤศจิกายน 2020 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ต.ค.63
19 พฤศจิกายน 2020 ประกาศเรื่องสมาชิกที่ยื่นโครงการขอพักชำระหนี้เงินกู้เฉพาะเงินต้น สอ.วด.จะโอนเงินเข้าบัญชีภายใน วันอังคารที่ 3 พ.ย.63
19 พฤศจิกายน 2020 ผลการตัดสินการให้ทุนศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2563
19 พฤศจิกายน 2020 ประกาศ เรื่องเงินรอจ่ายคืน ณ วันที่ 12 ต.ค.63
19 พฤศจิกายน 2020 ประกาศ เรื่องเงินรอตรวจสอบ ณ วันที่ 12 ต.ค.63
26 พฤษภาคม 2020 ประกาศ เรื่องสมาชิกที่ยื่นโครงการขอพักชำระหนี้เงินกู้เฉพาะเงินต้น (สำหรับสมาชิกที่ยื่นเรื่องขอพักชำระหนี้ไม่เกิน 22 พ.ค.63 สอ.วด.จะโอนเงินเข้าบัญชีภายในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิ.ย.63) ✔

ข่าวสารฌาปนกิจ สสอท.

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท

ร้อยละ

เงินฝากออมทรัพย์

3.00

หมายเหตุ


- สมาชิกสามัญ ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน มีเงินฝากรวมไม่เกิน 3.5 ล้าน

- สมาชิกสมทบ ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน มีเงินฝากรวมไม่เกิน 1.5 ล้าน
- งดรับฝากเงินสำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกิน  3.5 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท

ร้อยละ

ฉุกเฉิน

6.00

ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตรและสมาชิก

4.00

สามัญ

6.00

สามัญโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปิดโครงการแล้ว)

5.25

สามัญโครงการพิเศษ อัตราดอกเบี้ยต่ำ
   โครงการที่ 1 (ปิดโครงการแล้ว)

 6.25

สามัญโครงการพิเศษ อัตราดอกเบี้ยต่ำ (ปิดโครงการแล้ว)

5.25

สามัญโครงการพิเศษ (ปิดโครงการแล้ว)

4.50

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2562

คงที่ 5.0

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพิ่มยอด (WSC PLUS) ไม่ได้รับเฉลี่ยคืน

คงที่ 6.0

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่  31 สิงหาคม 2563

จำนวนสมาชิกสามัญ

14,989

ราย

 จำนวนสมาชิกสมทบ

246

ราย

ทุนเรือนหุ้น

3,475,666,790.00

บาท

 เงินรับฝากออมทรัพย์

5,267,553,421.86

บาท

 เงินกู้สามัญ

7,970,723,678.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการ พิเศษ อัตราดอกเบี้ยต่ำ

0.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

21,368.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

111,792.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ

5,432,459.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการเกษียณสุขใจ

450,429.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพิ่มยอด

350,392,540.00

บาท

เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต2

8,388,203.00

บาท

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ2

67,944,943.00

บาท

เงินกู้ฉุกเฉิน

12,472,650.00

บาท

เงินกู้ฉุกเฉิน เพื่อการศึกษาของบุตร

6,725.00

บาท

เงินกู้ฉุกเฉิน เพื่อการศึกษาของสมาชิก

82,813.00

บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด อยู่เคียงข้างสมาชิก

พร้อมผ่านวิกฤติ โควิด 19 ไปด้วยกัน

การเดินทาง

  • เดินทางจากวงเวียนใหญ่ มุ่งหน้าสี่แยกบ้านแขก
  • เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพ มุ่งหน้า แยกโพธิ์สามต้น
  • ตรงไป ผ่านสะพานข้ามคลองมอญ
  • ประมาณ 500 เมตร กองบัญชาการกองทัพเรืออยู่ด้านขวา
  • เข้าประตูกองบัญชาการกองทัพเรือ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม อาคารจอดรถ ชั้น 1